DINOL HIDROLEN OIL SHD-46

TEHNIČKE INFORMACIJE O PROIZVODU
Industrijska ulja - hidraulična ulja

DINOL HIDROLEN OIL SHD-46

DINOL HIDROLEN OIL SHD - su visokokvalitetna hidraulična ulja, namenjena za hidraulične sisteme malih i srednjih snaga, opterećenja, pritisaka i temperatura.

Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 22,VG 32,VG 46,VG 68,VG 100.

Prednosti proizvoda:

  • Odlična antihabajuća svojstva.
  • Visoka oksidaciona stabilnost i efikasna antikorozivna zaštita.
  • Izvanredna deemulziona svojstva i izuzetna karakteristika filtrabilnosti.
  • Brzo izdvajanje vazduha i potpuno odsustvo penušanja.
  • Neutralnost prema standardnim zaptivkama.

Proizvod zadovoljava specifikacije:
SRPS ISO 6743/4 (L-HM); ISO 11158 (HM); DIN 51524/2(HLP); AFNOR NF-E 48-603 (HM); DENISON HF-0/HF-2; VICKERS I-286-S, M-2950-S;

Pakovanje:
1L (x15), 5L (x3), 10L (x2), 20L, 200L, 1000L.

FIZIČKO - HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKE JEDINICA MERE TIPIČNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE METODE ISPITIVANJA
VG 22 VG 32 VG 46 VG 68 VG 100
Kinematička viskoznost na 100ºC mm²/s 22 32 46 68 100 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 100 100 95 95 95 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC ºC 190 210 215 220 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja ºC -21 -21 -20 -18 -15 SRPS ISO 3016

PRIMENA

DINOL HIDROLEN OIL SHD - namenjena su za podmazivanje svih vrsta savremenih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji rade u uslovima umerenih i konstantnih temperatura, kao što su hidraulične prese, alatne, transportne, građevinske, poljoprivredne i rudarske mašine, hidraulične pumpe i pokretni elementi mehaničkih sistema. Ulja niže viskoznosti se primenjuju kod uređaja velike preciznosti i male snage, dok ulja srednje viskoznosti se primenjuju za prese, dizalice i alatne mašine. Veće viskozne gradacije se koriste za podmazivanje u uslovima viših temperatura i opterećenja. Kod uređaja sa zupčastim pumpama koriste se pri temperaturama od 40-80ºC.

SKLADIŠTENJE

DINOL HIDROLEN OIL SHD čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.